wersja testowa serwisu

Rusza Projekt PO WER w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim

komputerl-telefon-ksiazka

Kolejny Projekt Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8 przy ul. Nadrzecznej 17/25 dedykowany uczniom Technikum nr 6, dotyczący szkolenia zawodowego wszedł w fazę realizacji, a wysokość uzyskanego z UE dofinansowania to: 563 282, 55 PLN.

Projekt „Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!" jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr projektu: 2020-1-PL01-KA102-080174 w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" .

Głównym celem projektu jest nabycie kluczowych, praktycznych kompetencji zawodowych, interdyscyplinarnych (kluczowych) i językowych (wskazanych w efektach kształcenia) przez 70 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, dzięki realizacji modułowego kształcenia praktycznego w Hiszpanii oraz ustanowienie międzynarodowego poziomu funkcjonowania placówki.

CELE ZAWODOWE

- Technicy architektury krajobrazu: nabycie wiedzy i umiejętności zawodowych dotyczących planowania, projektowania (z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego) i organizacji ekologicznych, roślinnych ogrodów, ich pielęgnacji i nawadniania;

- Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej: wiedza i umiejętność projektowania i montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z systemem zasilania, jej programowania, diagnostyki oraz wykorzystanie oprogramowania PVGIS w obszarze analizy działania systemu solarnego;

- Technicy analitycy: wiedza i umiejętności w obszarze analizy i przygotowania próbek środowiskowych i kosmetycznych pod kątem chemicznych i mikrobiologicznych zanieczyszczeń według procedur/form obowiązujących w przedsiębiorstwie i obowiązujących norm i przepisów;

CELE JĘZYKOWE

– doskonalenie i poszerzenie znajomości języka angielskiego branżowego, poprzez praktyczne jego użycie w środowisku pracy organizacji przyjmującej,

- posługiwanie się dokumentacją techniczną, instrukcjami, projektami w języku angielskim w stopniu umożliwiającym realizację zadań zawodowych;

CELE KOMPETENCJE KLUCZOWE

– rozwój kompetencji cyfrowych uczestników w zakresie poszukiwania, przetwarzania i prezentowania danych i informacji w procesie pracy/nauki, tworzenie treści cyfrowych;

- rozwój współpracy i pracy zespołowej: wzrost efektywności współpracy w grupie projektowej/zadaniowej, rozwój postawy odpowiedzialności za zadania, cel pracy zespołu, efekty pracy/nauki;

- rozwój kompetencji technicznych: rozwijanie techniczno–analitycznego sposobu rozwiązywania problemów, tworzenie, stosowanie i interpretacja danych/informacji w postaci wzorów, modeli wykresów, zestawień tabelarycznych;

Do ubiegania się o uczestnictwo w projekcie uprawnieni są wszyscy uczniowie/uczennice Technikum nr 6 z klas II i III. Do projektu w procesie rekrutacji wybrana zostanie grupa 70-osobowa, która odbędzie dwutygodniowe praktyki zawodowe w Hiszpanii. Każdy uczestnik projektu weźmie udział we wszystkich przewidzianych w projekcie formach wsparcia tj:

  • Kursie języka angielskiego
  • Przygotowaniu kulturowym
  • Przygotowaniu pedagogicznym
  • Przygotowaniu zawodowym
  • Spotkaniach organizacyjnych

Okres realizacji projektu to 01.10.2020 - 30.09.2022.

Zespół projektowy: Małgorzata Chrząszcz- koordynator, Wioletta Madej, Katarzyna Sikora.

źródło: Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim