wersja testowa serwisu

Trwają prace przy modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Łowiczu

167011048_386573980349117
fot. Urząd Miejski w Łowiczu

Na chwilę obecną modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Łowiczu realizowana jest zgodnie z założonym harmonogramem prac. Firma ,,Fambud" kończy właśnie I etap prac przy części ściekowej.

Przypominamy, że Gmina Miasto Łowicz i Gmina Łowicz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I"

Cele projektu to:
Zapewnienie większej skuteczności oczyszczania ścieków oraz zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika poprzez dostosowanie istniejącego układu technologicznego do obowiązujących standardów i technologii stosowanych w procesie oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych oraz stworzenie trwałego, efektywnego i zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska sposobu zagospodarowania osadów ściekowych. Podniesienie stopnia hermetyczności procesu. Wzrost poziomu skanalizowania aglomeracji Łowicz. Rozpoczęcie procesu wykorzystywania energii odnawialnej w ramach oczyszczalni ścieków w Łowiczu.

Cele pośrednie to:

  • Polepszenie standardu ochrony środowiska
  • Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa
  • Usprawnienie systemu gospodarki osadowej
  • Zmniejszenie zużycia energii poprzez wykorzystanie źródeł odnawialnych (biogaz)
  • Skuteczniejsza eliminacja biogenów
Planowane efekty:
Projekt wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego w aglomeracji Łowicz, ochrony wód głębinowych i powierzchniowych , optymalizację już i tak racjonalnej gospodarki ściekowej , poprawę warunków i jakości życia mieszkańców oraz wzrost bezpieczeństwa społeczności Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz.


Wartość projektu 93 963 387,27zł
Wkład Funduszy Europejskich 48 905 572,67zł
Okres realizacji 01.01.2014 r. - 31.12.2022 r.

źródło: UM Łowicz