wersja testowa serwisu

Wotum zaufania oraz absolutorium dla Zarządu Województwa Łódzkiego

Wotum zaufania oraz absolutorium dla Zarządu Województwa Łódzkiego
fot. Sebastian Sołtyszewski

Za udzieleniem absolutorium głosowało 18 radnych, przeciw było 11 a 3 wstrzymało się od głosu. Taki sam rozkład głosów był przy wcześniejszym głosowaniu nad udzieleniem wotum zaufania.

Głosowanie nad wotum zaufania poprzedziła debata nad Raportem o stanie województwa za 2019 rok. Raport przedstawił marszałek Grzegorz Schreiber. Jako najważniejsze osiągnięcia ubiegłego roku Marszałek wyszczególnił: przybliżenie Urzędu Marszałkowskiego do oczekiwań i potrzeb mieszkańców, dobrą współpracę z rządem, lokowanie inwestycji i różnego typu wydarzeń nie tylko w Łodzi ale również w innych ośrodkach województwa, powiększenie budżetu obywatelskiego, mikrogranty, granty sołeckie, wsparcie dla organizacji pozarządowych, Ochotniczych Straży Pożarnych, czy po raz pierwszy od wielu lat, pieniądze na rzecz spółek wodnych. Jednym z wielu przykładów współpracy władz województwa z rządem jest m.in. uzyskanie 9 milionów złotych na dofinansowanie infrastruktury sportowej. Łącznie na inicjatywy oddolne w regionie z budżetu województwa przekazano łącznie 15 mln zł. 3 mln zł przeznaczono na program leczenia bezpłodności. Skorzystało z niego 800 par. Dzięki leczeniu udało się doprowadzić do 133 ciąż. Mówiąc o priorytetowych kierunkach rozwoju województwa Grzegorz Schreiber wymienił m.in. o rozwój transportu niskoemisyjnego . Było to wsparcie remontu tramwajowej linii 41 do Pabianic, modernizacja linii tramwajowych do Konstantynowa i Zgierza. Inne najistotniejsze działania Zarządu Województwa, na które zwrócił uwagę marszałek Grzegorz Schreiber dotyczyły rolnictwa, rozbudowy dróg i walki z wykluczeniem transportowym a także budowy Portu multimodalnego w Zduńskiej Woli –Karsznicach.

Dodatkowym osiągnięciem realizacji rządowego programu likwidacji wykluczenia komunikacyjnego w województwie łódzkim, oprócz uruchomienia 29 nowych połączeń autobusowych, jest zintegrowanie linii autobusowych z pociągami ŁKA, rozbudowa połączeń kolejowych.

Radni opozycyjni wskazywali, że raport nie odzwierciedla warunków życia mieszkańców łódzkiego i jest za długi. Marcin Bugajski przewodniczący klubu radnych Koalicji obywatelskiej stwierdził, że w natłoku danych zawartych w Raporcie ginie sens tworzenia takiego dokumentu.

W trakcie XIX sesji radni zapoznali się również z sytuacją na Rynku pracy
w województwie łódzkim w 2019 r. oraz oceną zasobów pomocy społecznej
w województwie łódzkim za rok 2019 i informacją z wykonania „Planu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2019-2020" .

Rozpatrzono projekty uchwał w sprawie:
- aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej;
- programu ochrony powietrza dla strefy łódzkiej w celu osiągnięcia poziomu docelowego ozonu;
- udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2020 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich
- rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia w 2020 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego;
- ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w bursach Samorządu Województwa Łódzkiego w roku szkolnym 2020/2021;
- nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi;
- rozpatrzenia wniosku p. (…) o podjęcie przez Sejmik Województwa Łódzkiego uchwały o utworzeniu obszaru ograniczonego użytkowania dla ulicy Zgierskiej w Łodzi, na odcinku od północnej granicy miasta do ul. Świtezianki w związku z nadmiernym hałasem komunikacyjnym;
- zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020;
- zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok;
- zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.

Wszystkie przyjęte uchwały i projekty uchwał dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w zakładce Sejmik (https://bip.lodzkie.pl/sejmik-wojewodztwa) .

Zapisy filmowe posiedzeń Sejmiku Województwa Łódzkiego dostępne są na:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1hmQBv550sP3MKkUYpCG01-OrYynH7tb

źródło: Urząd Marszałkowski w Łodzi